Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky účinné od 01.03.2019

I. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“ alebo „VOP autoškoly EASY“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Good One Services, s.r.o., so sídlom V. Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina, IČO: 47 469 447, DIČ: 2023941040, IČ DPH: SK2023941040, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 60933/L, e-mail: info@easyautoskola.sk, tel. č. +421 948 780 788 (ďalej len „organizátor“ alebo „autoškola“) a uchádzačom pri poskytovaní a predaji služieb autoškoly (výcvikového zariadenia v zmysle zákona o autoškolách č. 93/2005 Zb. z. v platnom znení) a tovarov inominátnou zmluvou v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Pobočka autoškoly: Pobočka Žilina – ul. Vojtecha Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina,  tel. č. +421 948 780 788

1.2. Zmluva medzi organizátorom a uchádzačom je uzavretá podpísaním inominátnej zmluvy alebo zmluvy uzatvorenej na diaľku cez E-shop (objednávka v Eshope) autoškoly na webovom sídle www.easyautoskola.sk..

1.3. V prípade, že k uzatvoreniu zmluvy nedôjde v priestoroch organizátora, ale prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, riadia sa tieto VOP autoškoly EASY režimom zásielkového predaja v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

1.4. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťou autoškoly v dohodnutom čase, resp. dohodnutej lehote podľa § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., a teda Uchádzač nemôže odstúpiť od zmluvy inak ako a v lehote, ako je to uvedené v týchto VOP autoškoly EASY.

1.5. Uchádzač uzatvorením písomnej zmluvy alebo vyplnením objednávky online potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok uverejnení na webovom sídle autoškoly www.easyautoškola.sk, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

1.6. Uchádzačom je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje (uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo a séria OP, telefónne číslo a e-mail prípadne iné.), nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

1.7. Termín dodania služby závisí od počtu prihlásených Uchádzačov do konkrétneho kurzu, v konkrétnom termíne a v konkrétnom mieste.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

2.1. Cena služby/kurzu je stanovená cenníkom organizátora pre jednotlivé pobočky a po odrátaní aktuálnych zliav. Cenník je uverejnený na webovom sídle autoškoly www.easyautoskola.sk a v Eshope https://easyautoskola.sk/eshop/. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia v intervaloch 30 dní. Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, je 30 dní od zverejnenia ponuky na stránke internetového obchodu. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov a pod. Platná cena služby/kurzu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena kurzu bude vždy zodpovedať cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.easyautoskola.sk, platnej v čase objednania služby/kurzu s ohľadom na uplatnené a uznané nároky na zľavy. Uchádzač má možnosť sa pred podpísaním prihlášky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH v zákonnej sadzbe a všetkými ďalšími poplatkami.

2.2. Spôsoby platieb:

– v hotovosti na pobočke autoškoly (pri prevzatí tovaru alebo poukazu na službu)

– platba na dobierku (poplatok za dobierku 2,00 €)

– platba na účet bezhotovostným prevodom

– platobnou kartou cez internet

2.3. Platba vopred prevodom na účet. Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme pokyny k úhrade platby. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý e-mail daňový doklad. Tento úkon vykonáva náš automatizovaný systém vždy nasledujúci pracovný deň. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru, je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

2.4. Platba platobnou kartou cez internet. Objednávka sa pri platbe kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány GoPay, a.s. po dokončení transakcie. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý email daňový doklad. Tento úkon vykonáva náš automatizovaný systém vždy najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby.

III. Základné podmienky

a) autoškola postupuje pri výcviku podľa platnej legislatívy a podľa povinnej učebnej osnovy,

b) autoškola môže poskytnúť uchádzačovi po ukončení praktického výcviku navyše praktickú jazdu na cvičisku

c) uchádzač si môže s autoškolou dohodnúť ďalší doplnkový výcvik aj nad rámec povinnej učebnej osnovy, podľa cenníka

d) autoškola bezplatne prenecháva uchádzačovi iBUTTON-GPS(ďalej len „IB“) s číslom v stave spôsobilom na riadne užívanie. IB slúži na elektronickú evidenciu jázd uchádzača.

IV. Povinnosti uchádzača

a ) prichádzať na vyučovanie včas

b) pred každou jazdou vložiť IB do čítacieho zariadenia,

c) po skončení jazdy si IB vybrať z čítacieho zariadenia,

d) strpieť pri nesplnení povinnosti z bodu III. b) rozhodnutie inštruktora, že sa jazda neuskutoční a uhradiť náklady jazdy v cene podľa III. g),

e) uhradiť 10 € v prípade poškodenia alebo straty IB ako náhradu za vzniknutú škodu na IB, uhradiť 5 € v prípade straty záznamníka praktického výcviku

f) uhradiť autoškole poplatok vo výške 30,00 € za predvedenie na opravnú skúšku + odovzdať kolky v hodnote 8 €

g) do 24 hod vopred oznámiť neúčasti na dohodnutom praktickom výcviku v určený deň a hodinu, pri porušení tejto povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 9,90 € za 45 min výcviku za prestoj. Neúčasť na praktickom výcviku sa oznamuje v čase od 8:00 do 16:30 hod. PO až PIA na tel. čísle 0948 788 780,

h) uhradiť náklady spojené s vykonanou časťou výcviku, ak ukončí svoju účasť v priebehu výcviku z vlastného podnetu,

i) V prípade, že si študent zapožičia učebnicu za zálohu podľa cenníka, je povinný knihu vrátiť do piatich pracovných dní od úspešnej skúšky.

j) uhradiť autoškole doplatok za zrýchlený kurz, individuálny alebo komplet podľa aktuálne platného cenníka.

V. Povinnosti autoškoly

a) viesť výcvik podľa povinnej učebnej osnovy

b) po uhradení prvej splátky prenechať bezplatne uchádzačovi IB

c) prenechať ďalší IB v stave spôsobilom na riadne užívanie v prípade poškodenia alebo straty IB zo strany uchádzača za poplatok

d) v prípade porušenia garancie počtu jázd pri zrýchlenom kurze v dôsledku nepredvídateľných okolností na strane autoškoly, nahradiť nevykonanú jazdu v nasledujúci týždeň popri garantovaných jazdách. V prípade, že to nebude možné, vráti autoškola uchádzačovi poplatok v plnej výške okrem prípadu, ak už uchádzač absolvoval 80% jázd v režime zrýchleného kurzu.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Uchádzač súhlasí, že pre získanie osvedčenia/ potvrdenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť tieto VOP.

6.2. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví Uchádzača, ktoré vznikli počas kurzu.

6.3. V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem spoločnosti Good One Services s.r.o., so sídlom V. Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina, IČO: 47 469 447 súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu vyššie uvedených osobných údajov a to na evidenčné, organizačné a marketingové účely (ďalej aj ako „súhlas“). Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov, ktorý môžem kedykoľvek odvolať. Vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby a bol som informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z..

Zároveň poskytujem súhlas so sprístupnením, poskytnutím a so spracúvaním osobných údajov v rozsahu tohto súhlasu sprostredkovateľom a to spoločnosti  Good One Services s.r.o., so sídlom V. Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina, IČO: 47 469 447 (ďalej aj „personálne prepojené subjekty“).

Uchádzač kurzu súhlasí, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s jeho vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade potreby použité na marketingové účely Good One Services, s.r.o. (zverejnené na webových stránkach a sociálnych sieťach Autoškoly EASY, ktoré prevádzkuje spoločnosť Good One Services, s.r.o. alebo iné personálne prepojené subjekty. )

6.4. Uchádzač vyhlasuje, že si VOP autoškoly EASY pred uzavretím zmluvy, online objednávky alebo online prihlášky prečítal a ich obsahu porozumel a vyjadruje s nimi súhlas.

V Žiline 01.03.2019
EASY autoškola Žilina  Náš kontakt

  Napíšte nám, sme tu pre Vás

  Radi vás privítame u nás na pobočke v meste Turčianske Teplice. Na akékoľvek dotazy radi odpovieme aj telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktného formulára.

  Hájska cesta 549/2, 039 01 Turčianske Teplice

  0947 948 488

  tr@easyautoskola.sk

  Bankové spojenie

  Banka: ČSOB, a.s.
  IBAN: SK09 7500 0000 0040 2595 2292
  Poznámka: Meno a priezvisko

  Sociálne siete
  Otváracie hodiny
  Pondelok Zatvorené
  Utorok 16:00-18:30
  Streda Zatvorené
  Štvrtok 16:00-18:30
  Piatok Zatvorené