Ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky účinné od 01.03.2019

1. Zbieranie osobných údajov

Pri vytváraní účtu a objednávok na internetových stránkach www.easyautoskola.sk (ďalej len stránky), je EASY autoškola nútená zbierať vaše osobné údaje. Všetky zozbierané údaje sa uchovávajú zodpovedným a adekvátnym spôsobom a to len na určitý čas, po nevyhnutnú dobu (pozri body 2 a 3). Osobou zodpovednou za zber týchto osobných údajov je spoločnosť Good One Services, s. r. o., zapísaná v obchodnom registri a registri spoločností v Žiline vl.č.60933/L, so sídlom na adrese V. Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina (ďalej len: GOS, s. r. o.). Pojem «osobné údaje» označuje všetky údaje, ktoré umožňujú dané indivíduum identifikovať, čo zodpovedá najmä vášmu priezvisku, menu, telefónnemu číslu, dátumu narodenia, elektronickej adrese, poštovej adrese či IP adrese, ako aj akejkoľvek inej informácii, ktorú ste sa rozhodli poskytnúť o svojej osobe spoločnosti GOS, s. r. o. S cieľom boja proti zneužitiu uvedenému nižšie (body 2 a 3) môže spoločnosť GOS, s. r. o. na určitú dobu uchovávať niektoré informácie týkajúce sa transakcií realizovaných na svojich stránkach.

2. Cieľ zbierania osobných údajov

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú s vopred určeným, explicitným a zákonným cieľom a to z dôvodu jedného, resp. niektorých nasledujúcich cieľov:
I. správa objednávok na stránkach,
II. vypracovanie obchodných štatistík, realizácií trhových štúdií a správania sa,
III. vyhotovenie a správa prieskumných súborov, čo zahŕňa predovšetkým technické operácie ako je štandardizácia, obohatenie a duplikácia,
IV. realizácia operácií týkajúcich sa správy klientov,
V. výber klientely s cieľom prípravy prieskumných činnosti a činností súvisiacich s akciami,
VI. doručovanie podnetov a akciových správ zo strany GOS, s. r. o. Z odberu týchto ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz, ktorý je určený pre tento účel a ktorý sa nachádza v spodnej časti predmetných e-mailov.
VII. dodržiavanie zákonných povinností a povinností vyplývajúcich zo zákonných nariadení,
VIII. boj proti zneužitiu za podmienok uvedených v bode 3 nižšie.

3. Boj proti podvodom

Na boj proti zneužitiu zaviedla spoločnosť GOS, s. r. o. nástroj zoznamov s vylúčením, ktoré majú nasledovný účel:
I. S cieľom zabezpečenia transakcie sa môžu od vás po zrealizovaní platby požadovať niektoré doklady osobnej identifikácie a to v prípade automatickej výstrahy spustenej na základe informácií súvisiacich s vašou objednávkou.
II. zablokovanie objednávky, ak bol váš klientsky účet už raz pri pokuse o zneužitie použitý.

4. Adresáti zbieraných osobných údajov

K informáciám, ktoré nám poskytnete má prístup jedine naša spoločnosť ako aj jej zmluvne viazané partnerské spoločnosti v rámci spracovania objednávky. Ku kategóriám osôb, ktoré v rámci spoločnosti GOS, s. r. o. budú mať prístup ku vašim osobným údajom v rozsahu im pridelenom sú obchodné oddelenie, administratívne oddelenie, technické oddelenie ako aj oddelenia poverené kontrolou (audítor, oddelenia poverené realizáciou postupov vnútornej kontroly, atď. …). K vašim osobným údajom môžu získať prístup aj verejné orgány výlučne s cieľom naplnenia zákonných požiadaviek, pomocné orgány spravodlivosti, ministerskí úradníci a orgány poverené vymáhaním pohľadávok. GOS, s. r. o. si vyhradzuje právo poskytnúť zozbierané údaje na komerčné účely iba v prípade, ak bol zo strany zákazníka vyslovený súhlas zaškrtnutím políčka „želám si dostávať ponuky od partnerov GOS, s. r. o.“. Tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť jednoduchým odškrtnutím. Každé zaobchádzanie s údajmi, na ktoré bol daný súhlas ešte pred jeho stiahnutím, je prípustné. GOS, s. r. o. má právo poskytnúť údaje aj zahraničným partnerom. Zaväzuje sa poskytovať tieto údaje iba zahraničným firmám, ktoré majú rovnakú mieru ochrany osobných údajov ako Francúzsko a Európske spoločenstvo.

5. Doba uchovania osobných údajov

Zozbierané údaje uchovávame odo dňa poslednej transakcie zrealizovanej na stránke alebo odo dňa poslednej aktualizácie vášho zákazníckeho účtu, s výnimkou čísla platobnej karty a dátumu platnosti, ktoré sa uchovávajú len po dobu trinástich mesiacov s cieľom boja proti zneužitiu. Kryptogram je po vykonaní transakcie bezodkladne a úplne zrušený. V rámci služby Premium môžete povoliť uchovávanie údajov o platobnej karte (číslo, dátum platnosti) na trinásť mesiacov od poslednej transakcie, ktorú ste vykonali na stránke alebo od poslednej aktualizácie údajov v zákazníckom účte. Tento súhlas vyjadrujete zaškrtnutím políčka „Zapamätať si“. Odškrtnutím predmetného políčka je možné kedykoľvek stiahnuť súhlas s uchovávaním týchto údajov. V prípade absencie novej transakcie alebo aktualizácie vášho zákazníckeho účtu v priebehu piatich rokov budú vaše osobné údaje automaticky vymazané.

6. Bezpečnosť

Informujeme vás, aby ste podnikli všetky opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich osobných údajov a predovšetkým na zabránenie ich zneužitia, poškodenia alebo prístupu k nim tretím osobám.

7. Cookies

Z dôvodu zlepšovania našich služieb meriame počet vzhliadnutí našich stránok, počet ich návštev, činnosť návštevníkov na našich stránkach a frekvenciu ich návratu na ne. Práve z tohto dôvodu používame technológiou «cookies». Cookie nám pomáha pri vašej identifikácii. Vo všeobecnosti zaznamenáva informácie o navigácii počítača na našich stránkach (stránky, ktoré ste si zobrazili, dátum a čas ich zobrazenia, atď.), ktoré si môžeme pri vašich ďalších návštevách prečítať.

Údaje obsiahnuté v cookies sú striktne a výlučne určené na interné použitie a nikdy nebudú poskytnuté tretím osobám. Používanie či už vlastných cookies, alebo cookies tretích osôb nie je pre chod stránky nutný. Z tohto dôvodu potrebujeme váš výlučný súhlas. Svoj súhlas s použitím cookies môžete vyjadriť alebo zamietnuť tak, že si nastavíte svoj internetový prehliadač. Pozrite sprievodcu použitím vášho internetového prehliadača.

8. Súhlas

Ak sa rozhodnete poskytnúť svoje osobné údaje na našich stránkach, zároveň dávate svoj výslovný súhlas so zbieraním a používaním vašich osobných údajov v súlade s tým, čo bolo uvedené v tomto Kódexe a platnou legislatívou.

9. Prístupové práva a práva na ich úpravu

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 máte nasledujúce práva:

 • právo prístupu
 • právo na úpravu
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie používania
 • právo na prenos
 • právo namietať

Práva si môžete uplatniť na nasledujúcej adrese:
elektronickou poštou: na info@easyautoskola.sk.com
poštou: na EASY autoškola, V. Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina.

Pokiaľ je to potrebné, zákazník môže podať podnet na kontrolný orgán.  Náš kontakt

  Napíšte nám, sme tu pre Vás

  Radi vás privítame u nás na pobočke, priamo v centre mesta Žilina. Na akékoľvek dotazy radi odpovieme aj telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktného formulára.

  Vojtecha Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina

  0948 780 788

  info@easyautoskola.sk

  Bankové spojenie

  Banka: ČSOB, a.s.
  IBAN: SK09 7500 0000 0040 2595 2292
  Poznámka: Meno a priezvisko

  Sociálne siete